Auto Sina d.o.o.

UGRADNJA PLINA 

Pored prepoznatljivosti preduzeća kao zastupnika vozila marke SUZUKI, Auto Sina d.o.o. Banja Luka je lider na lokalnom tržištu po pitanju ugradnje plinskih instalacija u automobile za pogon na tečni naftni gas (TNG). U sklopu ovog našeg poslovnog segmenta mi imamo uspostavljenu poslovnu saradnju sa kompanijama OMVL  ITALIJA i PRINS IZ HOLANDIJE čiji smo zastupnik za tržište BiH a koja je svijetski lider u proizvodnji plinskih instalacija. 

Naša prednost u odnosu na sve ostale subjekte koji se bave ovim poslom je posjedovanje svih potrebnih licenci i ovlaštenje za davanje atesta za vozila sa ugrađenom plinskom instalacijom čime predstavljamo i repreznta države u ovom segmentu.
S obzirom da je zastupljenost plina na sve višem nivou na lokalnom tržištu što će u budućnosti predstavljati još veći trend a posebno završetkom i stavljanjem u funkciju gasovoda kroz Republiku Srpsku dalo nam je za pravo da dio svog poslovanja usmjeravamo u ovom pravcu. Po tom osnovu Auto Sina d.o.o. ima uspostavljenu saradnju sa preduzećem Coprim iz Italije koji je lider u proizvodnji svih vrsta plinskih ventila te je naše preduzeće i laboratorija za ispitivanje plinskih postrojenja. Ovaj segment našeg poslovanja se obavlja u poslovnoj jedinici auto servis Suzuki koji se pored servisiranja vozila bavi i ugradnjom plinskih instalacija u automobile. 

PUNIONICA PLINA 

Treći segment poslovanja preduzeća je punionica plina u sklopu koje radi plinska stanica sa točenje tečnog naftnog gasa u automobile kao i u sve oblike odgovarajućih plinskih spremnika. Pored ovog Auto Sina d.o.o. se bavi transportom i distribucijom plina na adrese kupaca. Preduzeće na iznajmljenoj lokaciji u svom vlasništvu ima skladištenje i točenje plina kao i auto cisternu za transport i distribuciju plina. Bitno je pomenuti da je cisterna vrhunskog kvaliteta i predstavlja jedinstvenu opremu na domaćem tržištu što joj omogućava vršenje različitih operacija za koje nema konkurencije na širem području banjalučke regije. Kao što je već pomenuto vlasnik preduzeća je mlad ali veoma iskusan poslovni čovjek koji je čitav svoj radni vijek proveo vezan za auto industriju i koji je najbolje poznaje trendove i kretanja u ovom tržišnom segmentu. U skladu sa ovim sasvim je opravdana želja vlasnika da poslovanje preduzeća u narednom periodu digne na znatno viši poslovni nivo. Svi zaposleni radnici u preduzeću rade čitav niz godina a njihov odnos sa vlasnikom kroz različite odnose traje i mnogo duže. Ovakav odabir kadrova je omogućio prihvatanje preduzeća kao vlastite kuće svih zaposlenih kao i saradnika. Od svog osnivanja pa do današnjeg dana ime preduzeća se profilisalo na kvalitetan način kao pouzdan i provjeren partner koji u poslovanju nastupa sa pozicije zadovoljenja potreba kupaca. Upravo kvalitet naših usluga je kvalifikovao preduzeća kao kvalitetnog partnera većem broju uglednih ali i običnih ljudi koji koriste naše usluge. 

Auto Sina d.o.o. Banja Luka obezbeđuje konstantne usluge vrhunskog kvaliteta svojim klijentima u oblasti auto industrije u skladu sa najzahtjevnijim međunarodnim standardima kvaliteta. Primenjujući glavne vrijednosti u svom radu, Auto Sina d.o.o. Banja Luka je u kratkom vremenskom periodu stekao visoko poverenje i preporuke svojih kupaca na tržištu na kom radi. 

Očekivani poslovni efekti omogućiće ispunjenje vizije vlasnika sa visokim stepenom uspeha – u skladu sa tradicijom i reputacijom njenog osnivača.

O auto gasu

LPG je internacionalna skraćenica od liquefied petroleum gas, smjesa propana i butana, a u literaturi je moguće naići na nazive propan-butan; UNP, GPL; BTP, TNG (tečni naftni gas), dok je uobičajni naziv auto gas. 

Istorija auto gasa 

Eksperimentisanja s gasovima kao gorivom počinju početkom 19. vijeka. Philippe Lebon (1801), William Cecyl (1817), Samuel Brown (1823), Lemuel Wellman (1833) i Etienne Lenoir (1860) izgrađuju motor s pogonom na gas. Tim studijama riješeni su tehnički i radni problemi, a na osnovu njih Christian Reithman izradio planove za izradu dvocilindričnog motora (1876). 

Nakon što je motor na gas ušao u proizvodnju i proizvodni rezultati bili su izvrsni – preko 30000 motora, javila se ideja za proizvodnjom bržeg benzinskog motora, koji je 1882 proizveden u Daimler & Mayback. pakon toga motore na gas zamijenili su benzinski motori, a od 1886 koriste se u autoindustriji. 

Jedan od razloga zašto se u istoriji kao gorivo za automobile počeo koristiti benzin, a ne auto gas, je problem transporta auto gasa. U to vrijeme proces kompresije auto gasa, kao bi se olakšao transport, nije bilo poznat. Između 1920 i 1940, u vrijeme velike ekonomske krize i sloma Wall Street-a, bilježi se veliki porast korišćenja motora na gas zbog niske cijene gasa, a napušta se nakon ekonomske stabilnosti. 

Auto gas u svijetu 

Vrlo je teško odrediti broj vozila s pogonom na gas u svijetu, ali trenutno se procjenjuje da ih ima oko 5 miliona, a taj je broj u naglom porastu. U Velikoj Britaniji koja ima najveću koncentraciju vozila na svojim cestama, broj automobila na plin je vrlo mali oko 50,000, pa zbog toga vlada uvodi stimulativne mjere kako bi se do 2004. broj povećao na 250,000. 

U Japanu, koji ima velikih problema s gustinom naseljenosti, sva taksi vozila trebaju imati pogon na gas, pa i zbog tog razloga Japan u posljednje vrijeme bilježi najveću porast automobila s pogonom na gas. Do nedavno najveći broj automobila na gas imala je Italija, koja je na drugom mjestu s oko 1,200,000 automobila, a za njom slijedi Holandija s 800,000, Južna Koreja s 790,000, pustralija s 530,000. 

U Evropi primjer korišćenja auto gasa u javnom prijevozu je Beč, gdje se zbog ekonomičnosti i zbog uticaja na prirodu već 30 godina koristi auto gas. Trenutno u Beču ima 550 autobusa na gas koji se koriste u gradskom saobraćaju. 

U nekim Evropskim zemljama gdje se plin nije koristio kao alternativno gorivo, nakon brojnih ekonomskih studija i studija uticaja na okolinu, započinje intenzivni rast broja automobila s pogonom na gas. U Španiji su vlasti započele testirati upotrebu gasa u javnom prevozu, na primjeru grada Vajadolid (Valladolid), gdje je potpisan ugovor za prepravku 110 autobusa na gas, nakon čega se projekt treba proširiti na 15 najvećih španskih gradova. 

U velikim gradovima istočne Evrope (Moskva, Kijev, Budimpešta, Prag) vlast je prepoznala pozitivne rezultate auto gasa u zaštiti prirode, a zbog velike koncentracije vozila u centru grada, prilagodila nove zakone auto gasu kao vrlo ekološkom gorivu. 

U ostalim dijelovima svijeta, kao na primjer u Tajvanu, veliki proizvođači automobila u serijskoj proizvodnji ugrađuju motore s pogonom na plin. Oko 10000 taksija već sad vozi na plin, zbog snižavanja troškova. U Kaliforniji, tehnički najrazvijenijoj svjetskoj regiji, rezolucija o zaštiti prirode preporučuje osim električnog pogona i pogon vozila na auto gas i metan. 

Svjetsko udruženje za propan plin (NPGA) prognozira da će do 2010. godine samo u pmerici 17 miliona vozila biti s pogonom na auto gas. 

Sve većim zahtjevima za očuvanjem prirode i rigoroznijim normama koncentracije štetnih gasova u vazduhu, auto gas bi trebao postati jedno od primarnih goriva u auto industriji. 

Uticaj na motor 

Autogas zbog svojih karakteristika ima povoljan uticaj na motor: 
    – tiši i mirniji rad motora 
    – vijek trajanja motora povećava se za oko 35% 
    – potpuno sagorijevanje smjese gas-vazduh u cilindrima motora ne dovodi do gubitka goriva u izduvnim gasovima 
    – veći vijek trajanja ulja u motoru (duže vremena zadržava vlastite karakteristike jer se izbjegava razređivanje s benzinom) 
    – ne dopušta stvaranje korozije koja nastaje prisustvom aditiva koji se dodaju benzinu radi poboljšanja njegovih osobina 
    – udvostručuje se vijek katalizatora i lambda sonde 
    – čistiji izduvni gasovi 

Uticaj na prirodu 

Zbog svojih karakteristika auto gas je gorivo koje je „najveći prijatelj“ okoline. Vozila s pogonom na auto gas u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim, čvrste čestice i sumporne okside. U odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo, proizvode manje ugljen-dioksida i nerazgradivih ugljikovodika. 

Diplome